Rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. U.UE.L.2016.119.1) informuje się, iż:

Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE TELEWIZJI KABLOWEJ TV-SAT TEOFILÓW C, 91-211 Łódź, ul. Rydzowa 5, dalej „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem email: boa@teofilowc.pl, telefonicznie 42 611 81 67 lub pisemnie na adres: ul. Rydzowa 5, 91- 211 Łódź.


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz postanowieniach niniejszej Polityki Prywatności.


ADO przetwarza dane osobowe swoich Abonentów wyłącznie w następującym celu:

1. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem adresu e – mail – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2. wykonywanie umów (prawidłowe i zgodne z prawem świadczenie usług telekomunikacyjnych, kontakt z Abonentem), których stroną jest osoba fizyczna (Abonent), której dane dotyczą – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

3. informowanie o zmianach w zakresie i sposobie świadczenia usług – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,

4. przechowywanie danych transmisyjnych – Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO,

5. informowanie o produktach lub usługach – Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO,

6. wystawianie faktur i rachunków – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,

7. dochodzenie roszczeń i praw – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,

8. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (sprawozdawczość finansowa) – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

9. wywiązanie się z obowiązków w zakresie porządku publicznego i obronności kraju – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W ramach prowadzonej działalności ADO przetwarza następujące dane osobowe:

1. imiona i nazwisko,

2. imiona rodziców,

3. miejsce i data urodzenia,

4. adres zamieszkania,

5. adres do korespondencji,

6. nr ewidencyjny PESEL,

7. seria i nr dowodu osobistego,

8. numeru paszportu lub karty pobytu (w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej)

9. adres e – mail,

10. nr telefonu


Szczegółowe informację dotyczące RODO zawarte są w pliku (POLITYKA PRYWATNOŚCI TV SAT) dostępnym do pobrania w zakładce DOKUMENT DO POBRANIA